wydarzenia
X
Data dodania: 2019-01-24 15:40

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie Bobrku działając na podstawie statutu OSP zwołuje walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się 09.02.2019 roku o godzinie 17:00 w Strażnicy OSP Cieszyn Bobrek przy ul. Kościuszki 3 w Cieszynie.

Proponowany porządek walnego zebrania sprawozdawczego:

 1. Otwarcie zebrania – powitanie zaproszonych gości oraz członków OSP.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków oraz komisji statutowej.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności OSP.
 5. Sprawozdanie finansowe OSP.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Zmiana w statucie OSP Cieszyn Bobrek.
 12. Wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji. 
 14. Zakończenie zebrania.

Uwaga! W przypadku braku kworum w pierwszym wyznaczonym terminie, zebranie odbędzie się w dodatkowym terminie tj. 09.02.2019r. o godzinie: 17:15.

 

Zapraszam wszystkich członków i sympatyków.

Zarząd OSP